Điều 12 Luật BHYT 2008 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 6 Điều 1 Luật BHYT sửa đổi 2014


“Điều 12. Đối tượng tham gia BHYT


1. Nhóm do người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động đóng, bao gồm:


a) NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);


b) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.


2. Nhóm do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng, bao gồm:


a) Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;


b) Người đang hưởng trợ cấp BHXH hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng;


c) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng;


d) Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.


3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm:


a) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;


b) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;


c) Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;


d) Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;


đ) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;


e) Trẻ em dưới 6 tuổi;


g) Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;


h) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;


i) Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;


k) Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại điểm i khoản này;


l) Thân nhân của các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;


m) Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;


n) Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.


4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm:


a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;


b) Học sinh, sinh viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *